خرید pdf کتاب Roman Mythology

[ad_1]

اساطیر روم باستان یکی از غیرمعمول ترین اسطوره های ملی در جهان است ، قسمت عمده ای از آن این است که قسمت اعظم آن متشکل از تصاویر اغراق آمیز و بسیار ستایش شده از وقایع تاریخی اولیه روم است. رومی ها پس از امانت دادن به تصاویر مهمترین خدایان یونان ، بزرگترین جنگجویان گذشته خود را به عنوان قهرمانانی برای ابدیت تجلیل کردند.

[ad_2]

خرید کتاب Roman Mythology