خرید pdf کتاب Rules of Descent : Studies in the Sociology of Parentage

[ad_1]

در این مطالعه ، نویسنده گای ای سوانسون ، قوانین اجداد را در رابطه با رژیم ، جامعه پذیری و کنترل اجتماعی بررسی می کند. وی با استفاده از داده های جوامع مختلف ، در مورد رابطه میهن ، ازدواج و دوجانبه گرایی با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بحث می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Rules of Descent : Studies in the Sociology of Parentage