خرید pdf کتاب Run Away, My Angel

[ad_1]

یک عاشقانه ماوراal الطبیعه بین یک فرشته سقوط کرده و یک انسان. آزازل اولین افتاده ای است که همه در صورت بروز مشکل به آن مراجعه می کنند. وقتی همسایه سابقش از او می خواهد که یک زن فراری را به خود بگیرد ، بدون هیچ تردیدی قبول می کند. این زن او را عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهد داد و آزازل امیدوار خواهد شد که به همان خوشبختی برادرش باراکیل با کیتلین امیدوار باشد. فقط برای رسیدن به این هدف ، هر یک از این دو روح عذاب آور باید با گذشته خود صلح کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Run Away, My Angel