خرید pdf کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY به صورت آشکار در دسترس است. این کتاب بررسی می کند که آیا و چگونه سیاست روسیه در قبال منطقه شرق دور این کشور – و آسیای شرقی به معنای وسیع آن – از زمان بروز بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه تغییر کرده است. پس از الحاق در سال 2014 و متعاقب آن تصویب رژیم تحریم علیه این کشور ، کرملین بر بردار شرقی در روابط خارجی خود تأکید کرده است. از ابتدای بحران کنونی تا چه حد “تکیه گاه روسیه در شرق” در روابط با غرب در داخل و خارج از کشور تشدید یا تغییر کرده است؟ نویسندگان این جلد به جای این که “محور” اعلام شده را به عنوان یک واقعیت در نظر بگیرند و پیامدهای آن را بررسی کنند ، بررسی می کنند که آیا یک محوری واقعاً رخ داده است یا آنچه امروز می بینیم ادامه روندها ، نگرانی ها و بلند پروازهای بلند مدت است.

[ad_2]

خرید کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation