خرید pdf کتاب Russische Bibliotheken in Deutschland

[ad_1]

این جلد مشارکت نویسندگان مختلفی از آلمان ، روسیه و اسکاتلند را در کتابخانه های عمومی ، نظامی ، کلیسایی و دانشگاهی روسیه در آلمان از اواسط قرن نوزدهم تا امروز گرد آورده است. در ابتدای این بازنمایی ها مقدمه ای منظم توسط ویراستار وجود دارد ، همچنین با اشاره به یافته های جدید.

[ad_2]

خرید کتاب Russische Bibliotheken in Deutschland