خرید pdf کتاب Salvation to the Ends of the Earth : A Biblical Theology of Mission

[ad_1]

مأموریت نجات عیسی اساس رسالت مسیحی را تشکیل می دهد و انجیل مسیحی پیام آن است. این چاپ دوم از یک جلد کلاسیک NSBT تأکید می کند که چگونه کتاب مقدس نمایشی مستمر از رسالت خداوند است و ستون فقرات تاریخی و تقویمی محکمی را برای توسعه مأموریت اولیه مسیحی فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Salvation to the Ends of the Earth : A Biblical Theology of Mission