خرید pdf کتاب Santa Biblia: The Bible Through Hispanic Eyes

[ad_1]

گونزالس بررسی می کند که چگونه دیدگاه اسپانیایی زبان متن کتاب مقدس را به شکلی روشن می کند که نه تنها برای خوانندگان لاتین بلکه برای کلیسا نیز مفید باشد. گونزالس پنج پارادایم را برای تفسیر لاتین کتاب مقدس معرفی می کند ، در مورد این تئوری بحث می کند و نمونه های خاصی از متون کتاب مقدس را ارائه می دهد که از منظر دیگری معنای جدیدی می گیرند.

[ad_2]

خرید کتاب Santa Biblia: The Bible Through Hispanic Eyes