خرید pdf کتاب Sard Harker

[ad_1]

از نظر ظاهری ، “سارد هارکر” یک رمان ماجراجویی است و در این میان رمان بسیار موفقی است که خواننده را به نتیجه ای ناگزیر می رساند. اما در اینجا چیزهای دیگری بیش از یک داستان ماجراجویی ، از جمله نثر غنایی است که یک منظره رویایی را با خطر واقعی و خیالی در تضاد می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Sard Harker