خرید pdf کتاب Satellite System and Seven More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های کوتاه اکشن HB Fyfe از “عصر طلایی داستان علمی”. در اینجا نشان داده شده است: “سیستم ماهواره ای” ، “گوه” ، “درخت پرحرف” ، “این جهان باید بمیرد!” ، “تبدیل گره خورده” ، “تبعید” ، “لونا اسکپاد” و “همه دور” سفر “.

[ad_2]

خرید کتاب Satellite System and Seven More Stories