خرید pdf کتاب Savez-vous qu’il y a aura une distribution de prix au Paradis?

[ad_1]

در بهشت ​​چه قیمت هایی می گیرید؟ کتاب مقدس می گوید که یک روز ما باید در برابر خداوند عیسی بایستیم تا مورد قضاوت قرار بگیریم. هر مومن نسبت به کارهایی که پس از نجات ، خوب یا بد انجام داده اند ، مورد قضاوت قرار می گیرد. اگر ما صادقانه به پروردگار عیسی خدمت کرده باشیم ، زمان شادی بزرگی خواهد بود زیرا پاداش های شگفت انگیزی دریافت خواهیم کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Savez-vous qu’il y a aura une distribution de prix au Paradis?