خرید pdf کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education

[ad_1]

این کتاب کاربرد متن گرایی و اصالت اسکالیا در قانون آموزشی را بررسی می کند و در آموزه ها و آموزه های اسکالیا تأمل می کند. به نظر می رسد قانون آموزش راهی عجیب برای پذیرش رویکرد قانون اساسی اسکالیا است ، اما تفکر در مورد مدارس مستلزم احترام به مبانی سیاسی است – آزادی بیان ، آزادی مذهب ، فرصت های برابر ، فدرالیسم و ​​نقش درست متخصص. دانشمندان حقوق ، فیلسوفان و دانشمندان علوم سیاسی از رویکرد اسکالیا انتقاد کرده و عذرخواهی می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education