خرید pdf کتاب Scheming CEO’s Exclusive Love : Volume 6

[ad_1]

به قول معروف مدیرعامل نباید عادت کند. هرچه بیشتر به آن عادت کند ، یک شخص حرامزاده بیشتر خواهد شد. این داستان یک دختر وحشی کوچک احمق بود که با رئیس سیاه پوست جنگید. او اژدهای آسمان بود و او مورچه ای روی زمین بود. وقتی آنها دوباره یکدیگر را ملاقات کردند ، او نذر کرد که او را در کف دست خود نگه دارد و دیگر هرگز او را در کنار او نگذارد! گرمای بالای قلب شما ، دردی که بی حد و حصر دارید.

[ad_2]

خرید کتاب Scheming CEO’s Exclusive Love : Volume 6