خرید pdf کتاب Schiedsvereinbarungen und Schiedsanordnungen im Erbrecht.

[ad_1]

یاسمین شولزویدا در کار خود برای اولین بار هم توافق داوری طرفین املاک و هم حکم داوری موصی را بررسی می کند و دو نهاد قانونی را با هم مقایسه می کند. دلیل تحقیقات توسط چندین تصمیم دادگاه توسط دادگاه های ایالتی ارائه شده است – از جمله سه تصمیم اساسی BGH از سال 2017 ، که مربوط به دامنه و محدودیت های حکم داوری موصی است. در میان سایر موارد ، BGH اظهار داشت که داوری عینی توافقنامه داوری طرفین املاک باید متفاوت از داوری عینی حکم داوری موصی تعیین شود. یاسمین شولزویدا در کار خود تحلیل می کند که آیا رفتار نابرابر با نهادهای حقوقی با توجه به دامنه و محدودیت ها قابل توجیه است؟ در نتیجه ، وی اساساً از همان برخورد قانونی حمایت می کند و از یک رویه یکنواخت در حوزه قانون ارث طرفداری می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Schiedsvereinbarungen und Schiedsanordnungen im Erbrecht.