خرید pdf کتاب Schlechtere Bewertung bei gleicher Leistung. Latenter institutioneller Rassismus und Diskriminierung durch LehrerInnen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2019 در بخش آموزش – سیستم مدرسه ، آموزش و سیاست مدرسه ، درجه: 2.1 ، FernUniversität Hagen ، زبان: آلمانی ، چکیده: کار حاضر به بررسی س ofال نقش معلمان در زمینه نژادپرستی و مدرسه ، بازی این مفهوم به دو بخش بزرگ ، چارچوب نظری و قسمت تجربی تقسیم شده است. پس از مقدمه ، وضعیت تحقیق در فصل دوم نشان داده شده و س researchال تحقیق صورت می گیرد. سپس ، در فصل سوم ، میشل فوکو معرفی می شود ، که زمینه نظری را تشکیل می دهد. این بخش از پایان نامه به دیدگاه وی در مورد مباحث گفتمان و ساختارهای قدرت مرتبط و همچنین تأثیر آن بر سازه ها می پردازد. در فصل چهارم به گفتمان نژادپرستی (و مدرسه) اشاره شده است. توضیح زیر اهمیت رویکرد فوکو را برای مطالعه مفهوم حاضر نشان می دهد. فوكو در متن خود با عنوان “موضوع و قدرت” از سال 1982 توصيف مي كند كه وقتي افراد انسان در روابط توليد و روابط معنادار درگير شوند ، روابط پيچيده قدرت نيز وجود دارد. او روابط قدرت را عمیقا ریشه در جامعه ما می بیند. عامل تعیین کننده در کار حاضر ، تجزیه و تحلیل روابط قدرت است تا بتوانیم نشان دهیم که کدام عوامل قدرت در گفتمان های مدرسه ای (نژادپرستانه) وجود دارند تا تفکر کلیشه ای را در معلمان پیشنهاد دهند. برای توضیح واژه نژادپرستی ، آلبرت ممی در میان دیگران ذکر شده است. در این زمینه ، تمرکز بر ساختارهای قدرت نژادپرستی و ، در رابطه با این ، بر مدرسه به عنوان یک نهاد ، برنامه درسی و نقش کتاب های مدرسه است. سپس اصطلاح “تبعیض نهادی” تعریف می شود. در اینجا لازم به ذکر است که فقط تعداد کمی از دانشمندان با این موضوع سروکار دارند. بر اساس این تعریف ، روش فرآیند انگ گذاری توسط اروینگ گافمن ارائه شده است. به دنبال این وضعیت تحقیق در مورد عملکرد ارزشیابی معلمان ، به منظور امکان توضیح صلاحیت ها در نمره دهی و توازن قدرت در نتیجه بین معلمان و دانش آموزان انجام می شود. در این زمینه ، مطالعات انجام شده توسط روزنتال و جاکوبسن ، “یکی چگونه دیده می شود” و تأثیرات متقابل معلم و دانشجو توسط بروفی و ​​گود توضیح داده می شود و در نهایت تأثیرات آن بر دانش آموزان ارائه می شود. شرح اصطلاح مهاجرت در فصل ششم انجام می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Schlechtere Bewertung bei gleicher Leistung. Latenter institutioneller Rassismus und Diskriminierung durch LehrerInnen