خرید pdf کتاب SchoolX : How Principals Can Design a Transformative School Experience for Students, Teachers, Parents – and Themselves

[ad_1]

چگونه می توانیم تجربه مدرسه را برای همه افراد درگیر تغییر دهیم؟ جترو ​​جونز این پاسخ را دارد: طراحی تفکر. SchoolX به مدیران مدارس نشان می دهد که چگونه طراح شوند ، نه فقط مدیران یا مدیران.

[ad_2]

خرید کتاب SchoolX : How Principals Can Design a Transformative School Experience for Students, Teachers, Parents – and Themselves