خرید pdf کتاب Schöpfung und Schöpfer

[ad_1]

آفرینش آفرینش چیزی از هیچ یا چیز دیگری از چیز دیگر نیست ، بلکه خودبینی از برهمن در شرایط مکان و زمان است. (سری اوروبیندو) خداوند و جهان ، حتی اگر ظاهراً متفاوت باشند ، در واقع تفاوتی با یکدیگر ندارند. آنها یک برهمن هستند. (سری اوروبیندو)

[ad_2]

خرید کتاب Schöpfung und Schöpfer