خرید pdf کتاب Schöpfung, Urknall und Evolution – Einstellungen von Schüler*innen im biographischen Wandel

[ad_1]

بخش طولی کیفی-تجربی به بررسی تغییرات و ثبات در نگرش دانش آموزان دبیرستان به خلقت ، انفجار بزرگ و تکامل می پردازد. دانش آموزان کاتولیک • اطلاعاتی را در پایه 5 ، 7 ، 9 و 11 در مورد ریشه جهان و انسان ارائه دادند. تصاویر ، متون و مصاحبه های جمع آوری شده با استفاده از یک نوع تئوری مبتنی بر تحلیل قرار گرفت. بر اساس این یافته ها ، این پایان نامه با در نظر گرفتن حوزه های دانش علوم طبیعی ، پیشنهادهای عملی برای یادگیری وقت شناسی در آموزش دینی در مدرسه متوسطه را با موضوع خلقت ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Schöpfung, Urknall und Evolution – Einstellungen von Schüler*innen im biographischen Wandel