خرید pdf کتاب Schreibbezogenes metakognitives Wissen von Schülerinnen und Schülern

[ad_1]

نوشتن موفق همچنین شامل دانش فرآیند و محصول است. نویسندگان باتجربه همچنین دانش فراشناختی گسترده ای دارند تا بتوانند روند نوشتن خود را کنترل و کنترل کنند. میزان رشد این دانش در دانش آموزان دبستانی تاکنون در کشورهای آلمانی زبان بسیار کم مورد تحقیق قرار گرفته است ، بنابراین این مطالعه تجربی س asksال می کند دانش آموزان درمورد نوشتن خود در پایان دوره ابتدایی چه می دانند و آیا این دانش از نظر مختلف متفاوت است ژانرها و کدام ارتباطات مربوط به دستاوردهای نوشتاری خاص ژانر مربوطه است.

[ad_2]

خرید کتاب Schreibbezogenes metakognitives Wissen von Schülerinnen und Schülern