خرید pdf کتاب Schreiben im 'Grenzland zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft': : Franz Kafkas 'Schloß' als 'Contact Zone'

[ad_1]

این مطالعه بر اساس مشاهده ای است كه فرانتس كافكا ، كه از نظر زندگی در خانه باقی مانده است ، فقط در اواخر عمر خود از شهر پراگ زادگاه خود را ترك كرده است ، اما متون وی همیشه به عزیمت ادبی به كشورهای خارجی پرداخته اند. در این راستا ، او رمان “Schloß” را به عنوان “منطقه تماس” ، به عنوان فضایی از تقابل بین یا بین فرهنگی بررسی می کند که توسط روابط قدرت نامتقارن شرکت کنندگان آن شکل گرفته است.

[ad_2]

خرید کتاب Schreiben im 'Grenzland zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft': : Franz Kafkas 'Schloß' als 'Contact Zone'