خرید pdf کتاب Schriftliche Erzählfähigkeiten diagnostizieren und fördern : Eine empirische Studie zum Erfassen von Textqualität in der Primar- und Sekundarstufe

[ad_1]

این مطالعه به اعتبار یک دستورالعمل کدگذاری برای ضبط تحلیلی کیفیت متون داستانی مکتوب اختصاص دارد. ارزیابی داده های به دست آمده به عنوان بخشی از پروژه بی قرار نشان می دهد که مهارت های روایی را می توان به صورت ریز دانه و متفاوت در مدارس ابتدایی و متوسطه اندازه گیری کرد و می توان پیشرفت دانش آموزان را در یک مداخله ترسیم کرد. الگویی که دستورالعمل کدگذاری بر اساس آن بنا شده و از علوم مختلف مرتبط حاصل شده است ، می تواند با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تأیید شود.

[ad_2]

خرید کتاب Schriftliche Erzählfähigkeiten diagnostizieren und fördern : Eine empirische Studie zum Erfassen von Textqualität in der Primar- und Sekundarstufe