خرید pdf کتاب Schröders Geist und Mozarts Noten : Ein musikalisch-masonisches Netzwerk

[ad_1]

فردریش لودویگ شرودر ، پیشگام تئاتر (1816-1744) از سال 1781 تا 1785 در Burgtheater وین مشغول به کار شد. در همان زمان ، ولفگانگ آمادئوس موتزارت (1756–1791) به عنوان یک نوازنده مستقل در وین کار می کرد. هر دو از طریق ارتباطات هنری و انسانی با یکدیگر در ارتباط بودند. این امر همچنین مربوط به شبکه های متنوع ، دوستان و حامیان مالی مشترک و همچنین وابستگی های ماسونی بود که جنبه ای از پیدایش اپراهای موتزارت و استقبال از آنها را که تاکنون به سختی مورد توجه قرار گرفته بود ، لمس می کند. در اواخر عصر روشنگری ، کارهای موتزارت و شرودر در آغاز دوره ای بود که از نظر تاریخ فرهنگی ، در ادبیات به عنوان کلاسیک ویمار و در موسیقی کلاسیک وین بیان می شد.

[ad_2]

خرید کتاب Schröders Geist und Mozarts Noten : Ein musikalisch-masonisches Netzwerk