خرید pdf کتاب Schuldgefühle : Postnazistische Mentalitäten in der frühen Bundesrepublik. Eine Studie aus dem Gruppenexperiment am Institut für Sozialforschung

[ad_1]

مونوگرافی پیتر فون هازلبرگ ، که برای اولین بار در اینجا منتشر شد ، سندی محوری درباره وضعیت جمعیت آلمان غربی در دوره پس از جنگ است. این نسخه خطی به عنوان بخشی از “آزمایش گروهی” که توسط موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت در سال 1950/51 انجام شد ، ایجاد شده است. هازلبرگ ارتباطی بین احساس گناه و قانون اساسی موضوع در پسا-نازیسم ایجاد می کند. بنابراین این جلد بینش قابل توجهی در مورد تاریخ جامعه و ذهنیت در جمهوری فدرال اولیه ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Schuldgefühle : Postnazistische Mentalitäten in der frühen Bundesrepublik. Eine Studie aus dem Gruppenexperiment am Institut für Sozialforschung