خرید pdf کتاب Schwarze Räume / Black Spaces : Ein architektonisches Phänomen

[ad_1]

نشریه “اتاق های سیاه” به پدیده فضای بدون نور می پردازد. چگونه می توان چنین فضای به ظاهر نامحدودی را درک کرد؟ چگونه می توان فضا را تصور و طراحی كرد كه پارامترها واقعاً با مكان متناقض باشند؟ یک گروه پروژه در دانشگاه فنی مونیخ از منظرهای مختلف موضوع را بررسی کردند. بر اساس وظایف خاص طراحی مانند سینما ، پناهگاه و ستون فقرات ، این “فضاهای سیاه” به شکلی فرایندی مورد تجزیه و تحلیل و توسعه قرار گرفتند. گفتگو با معماران Donatella Fioretti ، Astrid Staufer و Francesca Torzo در مورد این پدیده معماری بحث کرد. نقل قول های کوتاهتر و دیگر سخنان معماران ، هنرمندان و فیلمسازان است که موضوع را به روشهای بسیار مختلف روشن می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Schwarze Räume / Black Spaces : Ein architektonisches Phänomen