خرید pdf کتاب Science Adventure Stories: Escape From Atomic Island : Solve the Puzzles, Save the World!

[ad_1]

مولی کول و دوستانش مجبورند به دیدن دکتر بروند. به آزمایشگاه Smasher در جزیره اتمی بروید و یک ماده دزدیده شده بسیار ارزشمند به نام Reversium پیدا کنید ، اما آنها بدون شما نمی توانند این کار را انجام دهند! از دانش خود در مورد مواد و عناصر زمین برای حل مشکلات شیمیایی و کمک به باند در تلاش خود استفاده کنید. در این داستان ماجراجویی تعاملی و عملی ، همه چیز را در مورد واکنش های شیمیایی و نحوه ساخت ماشین یاد بگیرید!

[ad_2]

خرید کتاب Science Adventure Stories: Escape From Atomic Island : Solve the Puzzles, Save the World!