خرید pdf کتاب Scientific Knowledge and Its Social Problems

[ad_1]

علم دائماً با مشکلات اخلاقی و اجتماعی جدید و دشواری روبرو است. برخی از این مشکلات ناشی از تبدیل علم دانشگاهی قبل از جنگ به علم صنعتی امروز است. اکنون نظریه های سنتی علم عموماً قدیمی شناخته می شوند. جروم آر راوتز در کتاب دانش علمی و مشکلات اجتماعی آن (که در سال 1971 منتشر شد) ، کار علم را به عنوان ایجاد و بررسی مشکلات تحلیل می کند. این نقش انتخاب و قضاوت ارزشی و اجتناب ناپذیری اشتباهات در تحقیقات علمی را نشان می دهد. مقاله مقدماتی جدید راوتز بیان استادانه ای از چگونگی تحول درک ما از علم طی دو دهه گذشته است.

[ad_2]

خرید کتاب Scientific Knowledge and Its Social Problems