خرید pdf کتاب Scientific Seed Production Of Horticultural Crops

[ad_1]

این کتاب با توجه به شرایط دوره علوم و فنون بذر برای دانشجویان در م institutionsسسات مختلف تهیه شده است. مقادیر زیادی از مطالب برای این موضوع موجود است. تلاش شد اطلاعات پراکنده تلفیق شود و در قالب ساده ارائه شود. این نشریه روش های تولید بذر با کیفیت از 40 محصول باغی را توصیف می کند. تکنیک های مورد استفاده در مرحله صدور گواهینامه و شروع تولید بذر از انتخاب بذر تا ذخیره سازی ، از جمله استانداردهای کیفیت و روش های مناسب ذخیره سازی ، در این مقاله به تفصیل آورده شده است. از این رو خوانندگان در مورد تولید بذر محصولات باغی دانش کسب می کنند. امید است که این نشریه برای تولیدکنندگان بذر سبزیجات ، محققان ، معلمان ، دانشجویان ، برنامه ریزان ، NGO ها و تولیدکنندگان مفید باشد. ما امیدواریم که این کتاب ، علمی تولید بذر از محصولات باغبانی ، برای خوانندگان ما در این زمینه مفید باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Scientific Seed Production Of Horticultural Crops