خرید pdf کتاب Sea Creatures and Other Poems

[ad_1]

شعرهایی در مورد روند روزمره زندگی ، همانطور که یک پزشک با گرما و حساسیت تجربه کرده است – هدیه ای برای ما که پزشک هستیم و بیمار هستیم یا خواهیم بود. این شعرها برای برانگیختن احساسات اساسی خود از مشاهدات طبیعی و علمی برانگیز استفاده می کنند. این تنش در شعر او با لطف و ذکاوت بیان می شود. ویلیام کارلوس ویلیامز از دانش آموزی استقبال می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Sea Creatures and Other Poems