خرید pdf کتاب Search and Rescue

[ad_1]

مأمور جستجو و نجات کار سختی است که مملو از ساختمانهای واژگون ، پس از حوادث طبیعی و عملیات نجات است! فقط بهترین ها و شجاع ترین ها می توانند این کار را انجام دهند. این عنوان در سطح 2 است و به طور خاص برای خوانندگان مشتاق نوشته شده است. با استانداردهای اصلی مشترک هماهنگ شده و با استانداردهای دولتی همخوانی دارد. خط تیره! یک چاپ مجدد از Abdo Zoom ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

خرید کتاب Search and Rescue