خرید pdf کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :

[ad_1]

این کتاب با هدف روشن کردن مشکل آب های زیرزمینی در مدیریت محیط زیست شور در ساحل است. این به عنوان مرجعی برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان است که می توانند از آن برای بهبود عملکرد مدیریت منابع و همکاری در منطقه دلتا استفاده کنند. این به طور خاص نوع و وسعت سفره های زیرزمینی در منطقه نمکی ساحل دلتای ماهانادی در هند را پوشش می دهد. این کتاب سفره های زیرزمینی را به صورت علمی توصیف و طبقه بندی می کند ، زمین شناسی ، هیدروژئولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، هندسه و کیفیت آب سفره های مختلف را به تصویر می کشد و نوع و میزان نفوذ آب دریا به سیستم های مختلف سفره های زیرزمینی را بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :