خرید pdf کتاب Securitized Insurance Risk : Strategic Opportunities for Insurers and Investors

[ad_1]

ریسک بیمه تضمین شده یکی از اولین کتابهایی است که منحصراً به همگرایی بیمه و بازارهای مالی در مدیریت ریسک و ظهور ریسک بیمه به عنوان یک کلاس دارایی غیر همبسته پرداخته است. این کتاب که برای بیمه ها و سرمایه گذاران به طور یکسان نوشته شده است ، فرصت های موجود برای مدیران ریسک آینده نگر و سرمایه گذاران را بررسی می کند. فصل های کارشناسان برجسته به طور خاص با این موارد روبرو هستند: ساختارهای فعلی ، از جمله اوراق قرضه فاجعه ، یادداشت های ساختاری ، گزینه های فاجعه و مبادله ؛ مشارکت با ابزارهای بازار مالی با برنامه های بیمه اتکایی سنتی ؛ داشتن ریسک بیمه غیرمرتبط با سهام و اوراق قرضه ؛ ارزیابی ابزارهای ریسک بیمه و ارزیابی ریسک اساسی ؛ و همچنین نگرانی های نظارتی و حسابداری.

[ad_2]

خرید کتاب Securitized Insurance Risk : Strategic Opportunities for Insurers and Investors