خرید pdf کتاب Sedimentation : Exclusion and Removal of Sediment From Diverted Water

[ad_1]

این مونوگرافی ، مختصری از روش های انحراف آب و حذف یا حذف رسوبات از آب منحرف را به مهندس تمرین می دهد. تمرکز بر روی ویژگی های جریان و حمل و نقل مربوط به رسوبات است.

[ad_2]

خرید کتاب Sedimentation : Exclusion and Removal of Sediment From Diverted Water