خرید pdf کتاب Seed Production Of Horticulture Crops: Principles And Practices

[ad_1]

خوانندگان در این زمینه دانش بذر ، علم و فناوری را کسب می کنند. بذرها سلولهای تخمک بالغ لقاح یافته ای هستند که از طریق تولید مثل جنسی در گیاهان تشکیل شده اند. این ارزانترین و مهمترین ورودی در کشاورزی است. تخمین زده می شود که بذرهای با کیفیت خوب از ارقام اصلاح شده می توانند حدود 20 تا 25 درصد عملکرد را افزایش دهند. فناوری بذر یک علم میان رشته ای است که شامل فعالیت هایی از جمله توسعه انواع ، ارزیابی و آزاد سازی رشد بذر ، فرآوری بذر ، ذخیره بذر ، آزمایش بذر ، صدور گواهینامه بذر ، کنترل کیفیت بذر و بازاریابی بذر و غیره است که از طریق آن خصوصیات ژنتیکی و فیزیکی بذرها قابل مطالعه و بهبود هستند. هر موضوع در یک فصل جداگانه پوشش داده شده است و این کتاب برای خوانندگان آن بسیار مفید خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Seed Production Of Horticulture Crops: Principles And Practices