خرید pdf کتاب Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market

[ad_1]

این کتاب بینشی دقیق و تجربی از کیفیت خدمات بیمارستان ها در بازارهای نوظهور هند ارائه می دهد. کیفیت پایین خدمات در بسیاری از بیمارستانها (به ویژه بیمارستانهای دولتی) یک مشکل اساسی است و بیماران را مجبور به انتخاب بیمارستانهای خصوصی می کند که عموماً بسیار گرانتر از بیمارستانهای دولتی هستند. این کتاب درک کاملی از تاریخچه کیفیت خدمات در بیمارستان های هند ارائه می دهد. این امر بر رضایت بیمار تمرکز دارد و دارای درسها و پیامدهای ارزشمندی برای مدیریت بیمارستان و دولت است. این کتاب از لحاظ نظری بر اساس ادبیات SERVQUAL است و از تکنیک ها و ابزارهای مناسب و پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند. این مقاله توسعه مدل های علی را با مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برجسته می کند و یک مدل طبقه بندی را ارائه می دهد که با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای ارزیابی مراقبت از تخصص قلب ارائه شده است. این کتاب همچنین به بررسی ماشین های بردار پشتیبان (SVM) می پردازد و میزان خطای بین SVM و ANN را مقایسه می کند تا بهترین روش طبقه بندی را در بین این دو پیدا کند. به طور کلی ، این کتاب کار به موقع و مرتبطی است که به تئوری ، عمل و سیاست کیفیت خدمات در بیمارستان ها کمک می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market