خرید pdf کتاب Social Aesthetics and the School Environment : A Case Study of the Chivalric Ethos

[ad_1]

این کتاب مدیریت کلاس زیبایی شناسی را از طریق رویکرد هرمنوتیکی با سه حوزه ادبیات نظریه پردازی می کند: تاریخ و مبانی فلسفی جوانمردی ، اعلام جوانمردی از طریق دوره ویکتوریا و مسائل هویتی موازی در تربیت معلم در قرن 21. هدف این کتاب بررسی رابطه بین اخلاق شوالیه و تحصیلات است. مطالعه موردی ارائه شده به طور خاص با سوال زیر سروکار دارد: چگونه می توان جوانمردی را در یک فضای آموزشی ابداع کرد یا نظریه پردازی کرد؟ مطالعات اندکی در زمینه مدیریت کلاس و زندگی طبقاتی آمریکایی به مفهوم زیبایی شناسی و زمینه هرمنوتیکی پرداخته است و اتوود مفهوم اجتماعی جوانمردی قرون وسطایی را در طول قرن ها نشان می دهد و استدلال می کند که این در ساخت اجتماعی قرن 21 در کلاس است .

[ad_2]

خرید کتاب Social Aesthetics and the School Environment : A Case Study of the Chivalric Ethos