خرید pdf کتاب Soil Resources Inventory Managementهدف این کتاب ارائه درک کاملی از مفاهیم موجودی خاک و منابع – مفاهیم – بررسی استاندارد خاک – محدوده و اهداف – سیستم خاک – واحدهای نقشه برداری خاک – روش ها و انواع بررسی خاک – نقشه های خاک است. طبقه بندی خاک – طبقه بندی مدرن خاک – سیستم USDA – افقهای تشخیصی – انتصابات خاک. گزارش های بررسی خاک – تفسیرهای بررسی خاک – طبقه بندی ظرفیت خاک – طبقه بندی ظرفیت آبیاری خاک و زمین رتبه بندی شاخص Storie – طبقه بندی ظرفیت باروری – مناسب بودن خاک برای محصولات ، محصولات باغی و درختان جنگل – مفاهیم و اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی. این کتاب برای ارائه دانش عمیق و ارتقا مهارت فنی فارغ التحصیلان رشته های کارشناسی کشاورزی بر اساس برنامه درسی دوره کارشناسی تدوین شده است. مباحث و مطالب ارائه شده بود تا درک دانش آموزان را آسان تر کند.خرید کتاب Soil Resources Inventory Management