خرید pdf کتاب Soil Sampling And Methods Of Analysisعلوم خاک یک علم مهم و اساسی در کشاورزی است که به زمینه های مختلف تحقیقات خاک ، از جمله تشکیل خاک ، تشکیل و طبقه بندی ، فیزیک خاک ، شیمی خاک ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ، زیست شناسی خاک و غیره می پردازد. خصوصیات و همچنین درک ما خاک نیاز به آن دارد که به طور دقیق تجزیه و تحلیل و توصیف شود. در حالی که خصوصیات فیزیکی خاک سازگاری آنها با کشت را تعیین می کند ، خواص شیمیایی اطلاعاتی در مورد محیط شیمیایی آنها و وضعیت تغذیه ای آنها برای تولید گیاهان فراهم می کند – مهمترین کاربرد خاکها در این سیاره پرجمعیت. تعیین خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک در مزرعه یا آزمایشگاه با استفاده از روشهای تحلیلی مناسب اولین قدم برای مدیریت مناسب خاک و توصیه های علمی برای افزایش تولید گیاه است.خرید کتاب Soil Sampling And Methods Of Analysis