خرید pdf کتاب Spatial Analysis and Location Modeling in Urban and Regional Systems :

[ad_1]

در این مقاله ، نتایج تحقیقات فعلی از زمینه های علوم و فناوری های اطلاعات جغرافیایی ، مدل سازی مکان و تحلیل فضایی سیستم های شهری و منطقه ای جمع آوری شده است. مشارکت ها بر نوآوری های روش شناختی یا پیشرفت های عمده در بسیاری از جنبه های واقعیت اجتماعی-اقتصادی و اکولوژیکی بافت شهری و منطقه ای تأکید دارند.

[ad_2]

خرید کتاب Spatial Analysis and Location Modeling in Urban and Regional Systems :