خرید pdf کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب مروری بر تکنیک های مدرن نظری و تجربی در مطالعات پدیده های پراکندگی نور و فرآیندهای انتقال تابش در محیط تصادفی را ارائه می دهد. این شامل مرور کلی پراکندگی نور توسط آب دریا و حباب ها ، و همچنین یک فصل جداگانه اختصاص داده شده به مطالعات ابرهای بلوری سنجش از دور با تأکید بر شکل ذرات است – پارامتری که به ندرت با تکنیک های سنجش از دور منفعل بررسی می شود. به طور خاص ، آن را فراهم می کند تجزیه و تحلیل جامع از انتقال تابش قطبی در نوری فعال (به عنوان مثال Chiral) رسانه های پراکندگی نور و بررسی پیشرفت در طیف سنجی از رسانه ذرات. سرانجام ، پیشرفت های جدید در پراکندگی نور برای نظارت بر احتراق مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

خرید کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing