خرید pdf کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از شرکت های چند ملیتی ایالتی (SOMNC) و نقش آنها در تجارت جهانی را ارائه می دهد. SOMNC ها به نیرویی برای رقابت در رقابت جهانی تبدیل شده اند و مطالعه آنها زمینه های مختلفی مانند تجارت ، اقتصاد سیاسی ، تجارت بین المللی و استراتژی جهانی را بهم پیوند می دهد. این مجموعه معتبر مقالات بینشهایی را در مورد تعامل بین مسئولیت دولت و بین المللی سازی ارائه می دهد و هدف آن ایجاد تحریک رویکردهای تحقیقاتی جدید و بینش در مورد موضوع است. این کتاب شامل برخی از سهم اصلی در درک ما از این شرکت ها ، و همچنین نظرات جدیدی است که نحوه تجزیه و تحلیل آنها را توضیح می دهد. این کتاب برای دانشگاهیان و مشاورانی که مایل به درک صحیح تری از SOMNC و چگونگی تحقیق در مورد آنها هستند ، یک مطالعه اساسی است.

[ad_2]

خرید کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business