خرید pdf کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour

[ad_1]

الكساندر هوبل به منظور بررسی رفتار سیستم تولید ، مدل هایی را برای برنامه ریزی تولید تولید می كند و شاخص های عملکرد را تجزیه و تحلیل می كند. این ادبیات موجود را با در نظر گرفتن عدم اطمینان از زمان سرب و زمان پردازش مورد نیاز مشتری و افزودن پیچیدگی به مدلهای تولید با چندین ماشین و چندین مورد ، گسترش می دهد. نتایج از یک طرف ، یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای تعیین ظرفیت و توسعه بیشتر روش برنامه ریزی تولید Conwip است. از طرف دیگر ، نویسنده شدت JIT را توسعه داده و از نظر تحلیلی اثرات قوانین حمل و نقل را بر زمان تولید تولید اثبات می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour