خرید pdf کتاب Strategic Technology Partnering and Supply Chain Risk Management : Five Selected Essays

[ad_1]

ایرلن کیلوبی با کار خود پل ارتباطی بین دو حوزه تحقیقات شرکتی را ایجاد می کند ، از یک طرف مدیریت زنجیره تامین و از سوی دیگر مدیریت نوآوری و فناوری. وی به عنوان بخشی از کار خود ، گسترش ابزارهای معمول مدیریت ریسک زنجیره تأمین از طریق مشارکت های فن آوری استراتژیک را پیشنهاد می کند که نه تنها گزینه های خرید را ارائه می دهند ، بلکه فرصت توسعه جایگزین های فن آوری را در کوتاه مدت ارائه می دهند. به طور خاص ، او طرفداری می کند که توابع مورد نیاز برای STP پیش شرط یک SCRM موثر است. به همین ترتیب ، ارتباطات بین مدیریت ریسک زنجیره تامین و شراکت فناوری استراتژیک ارائه شده و بر این اساس یک چارچوب مفهومی ایجاد می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Strategic Technology Partnering and Supply Chain Risk Management : Five Selected Essays