خرید pdf کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR

[ad_1]

در این کتاب ، گرگور وبر به شرکت ها و مجموعه چالش هایی از جمله بهره وری انرژی و پایداری ، که آنها با آن روبرو هستند ، نگاه می کند. تحقیقات او به یک مدل دو مرحله ای منجر می شود که شرکت ها را در شیوه های تجاری مبتکرانه و مسئولانه پشتیبانی می کند. شورای توسعه پایدار دولت آلمان “پایداری پروژه 2017” و “جایزه صنعت آلمان 2017” را دریافت کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR