خرید pdf کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :

[ad_1]

این کتاب نقش های مختلف مربوط به کارآفرینی و نوآوری مبتنی بر شروع یک کسب و کار جدید در لوکس و مد پایدار را نشان می دهد که دارای ویژگی های شناختی و انگیزشی نیز می باشد. این واقعیت که بسیاری از نوآوری های تقویت کننده پایداری نیاز به پیشرفت های چشمگیر فناوری دارند نیز بحث شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :