خرید pdf کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa

[ad_1]

ایزابلا برتمن رابطه بین معلولیت ، فقر و کیفیت زندگی و چگونگی تأثیر اقدامات حمایت اجتماعی در این رابطه را بررسی می کند. تمرکز این مطالعه در آفریقای جنوبی است. بر اساس مصاحبه کیفی با افراد آسیب دیده و همچنین با کارشناسان معلولیت محلی و سیاست اجتماعی ، نویسنده بینش بصیرتی در مورد گفتمان معاصر در مورد سیستم های حفاظت اجتماعی یکپارچه ارائه می دهد. وی با ترکیب ملاحظات نظری در مورد بهزیستی و کیفیت زندگی (بر اساس رویکرد توانایی) با داده های تجربی خود ، چشم اندازهای جدیدی برای چند بعدی بودن فقر ، شمول اجتماعی و زندگی خود تعیین شده باز می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa