خرید pdf کتاب The A-Z of Mindfulness : How to Be More Present Every Day

[ad_1]

قدر چیزهای کوچک را بدانید. به قدرت شخصی خود ایمان داشته باشید. با طبیعت ارتباط برقرار کنید. هر قطره را از هر لحظه منقبض کنید و زندگی را در کشف هنر ذهن آگاهی به کمال برسانید. با این نکات کاربردی مصور ABC برای یک زندگی آگاهانه ، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط با خود و دنیای اطراف و بیدار کردن احساس حیرت در زندگی روزمره یاد بگیرید.

[ad_2]

خرید کتاب The A-Z of Mindfulness : How to Be More Present Every Day