خرید pdf کتاب The Aviator – 2. The Long Climb

[ad_1]

1920 ، پاریس. جنگ بزرگ به پایان رسیده است و جوزف و خانواده اش در حال انتقال به فرانسه هستند. جوزف و برادر کوچکترش موسی برای مراقبت از مادر و خواهر و برادرشان در کارخانه هواپیماهای برادران كودرون در ایسی له مولینو در نزدیكی پاریس كار پیدا كردند. یوزف که هنوز امیدوار است بتواند خلبان تجاری شود ، با حلق آویز کردن در فرودگاه هوایی نزدیک ، آرزوی خود را دنبال می کند. با این وجود او با لهجه آلمانی و دستمزد ناچیز کارآموزی تا رسیدن به آرزوهایش فاصله دارد. اما هنگامی که او متوجه فعالیت های مشکوک باندی می شود که برادرش موسی درگیر آن است ، ابزارهایی را برای دستیابی به هدف خود می بیند – عواقب آن هرچه باشد …

[ad_2]

خرید کتاب The Aviator – 2. The Long Climb