خرید pdf کتاب The Aviator 3. Airmail to Africa

[ad_1]

1924 در نزدیکی پاریس. یوزف با آدل زندگی کرده است … اما هنوز آرزوی پرواز دارد. اما حتی با داشتن گواهینامه خلبانی جدیدش ، فاقد تجربه ای است که شرکت های هواپیمایی برای جدی گرفتن او تجربه خواهند کرد. او که خسته و ناامید شده است ، در یک سیرک پرواز مشغول به کار می شود و به جای خلبان مجروح می ایستد. اگرچه بسیار خطرناک است و علی رغم مخالفت های آدل ، او این فرصت را برای به دست آوردن زمان پرواز می داند – و اولین قدم برای رسیدن به یک خلبان حرفه ای است. هدف او پیوستن به سرویس پست هوایی جدید Latécoère است که بعداً به Aéropostale معروف شد. مالک قصد دارد خدمات را از تولوز تا داکار گسترش دهد – پروژه ای پر از خطر … و هیجان!

[ad_2]

خرید کتاب The Aviator 3. Airmail to Africa