خرید pdf کتاب The Awakened Life

[ad_1]

زندگی بیدار دعوت برای سفر در مسافت های طولانی است. این دعوت از قوم خدا است که متحد شوند و بذر بیداری بزرگی را بکارند. نه بیداری موقتی یا تجدید روحانی یا تجدید روح ، بلکه بیداری کامل. وقت آن است که ما بفهمیم که نهادهای حکمرانی ، آموزشی و درمانی ما برای دنیای ما آنقدر مهم هستند که فاقد توانایی تأمین نیازهای ناامیدکننده اطراف ما هستند. فقط یک بیداری کامل و کامل به رحمت ، فیض و عشق متعالی خداوند می تواند امیدوار باشد که بتواند تغییری را ایجاد کند که در دنیای امروز لازم است. چند دوست یا حتی کل جامعه خود را جمع کنید و به این سفر بیداری بپیوندید زیرا JD Walt ما را در یک سفر روزانه از پیشگویی های باستانی که سرشار از خرد و چالش های امروزی است راهنمایی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Awakened Life