خرید pdf کتاب The Basics of Idea Generation

[ad_1]

تولید و اجرای مداوم ایده ها برای ایجاد محیطی که توسعه تکنیک های بهبود را تشویق می کند ، حیاتی است. اصول تولید ایده ، روشی مقرون به صرفه را ارائه می دهد که می تواند برای ترغیب کارمندان به شناسایی و پیاده سازی مداوم ایده های جدید با استفاده از یک فرآیند پنج مرحله ای آزمایش شده ، مورد استفاده قرار گیرد. روند کار با ایجاد یک بیانیه فرصت آغاز می شود. پس از آن ، روش باید مواد اولیه را قبل از آموزش ایده و ارزیابی ایده جمع آوری کند. اجرا مرحله آخر است. نویسنده همچنین 20 ابزار برای تکمیل هر مرحله و همچنین راه حل های غلبه بر موانع خلاقیت را توضیح می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب The Basics of Idea Generation