خرید pdf کتاب The Bible in Christian North Africa : Part I: Commencement to the Confessiones of Augustine (ca. 180 to 400 CE)

[ad_1]

این کتاب راهنمای ظهور مسیحیت در شمال آفریقا از قرن 2 بعد از میلاد تا به امروز را بررسی می کند. این مقاله بر استقبال از کتاب مقدس در زندگی کلیسا ، فرایندهای تصمیم گیری ، تأملات کلامی و فلسفی پدران کلیسا در زمینه های مختلف فرهنگی و همچنین جنبش های انشعابی یا بدعت گذاری است. جلد یک چهار قرن اول تا زمان آگوستین را در بر می گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب The Bible in Christian North Africa : Part I: Commencement to the Confessiones of Augustine (ca. 180 to 400 CE)